Миколаївська міська територіальна громада

Краматорський район Донецька область

Мета та функції відділу

Метою відділу є створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина через систему багатопрофільної, різнорівневої дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечення доступності, безоплатності та обов’язковості освіти для всіх, хто її потребує, формування якісного інформаційно-освітнього простору, забезпечення в межах визначених законодавством прав членів  громади в сфері освіти для задоволення потреб та інтересів  жителів Миколаївської  міської  територіальної  громади, забезпечення реалізації на території громади державної політики в галузі культури, сім’ї, молоді  та спорту, вільного розвитку культурно - мистецьких процесів, доступності усіх видів культурних послуг і культурної діяльності та  видів спорту.

Основні завдання відділу:

- забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту на території Миколаївської міської ТГ;

-  забезпечення розвитку системи освіти, культури з метою формування  гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;

- визначення потреб, розроблення пропозицій щодо розвитку та удосконалення мережі закладів освіти та  культури; участь в утворенні, реорганізації та ліквідації закладів загальної середньої, дошкільної  та  позашкільної освіти, закладів культури та спорту  і установ всіх типів і форм власності;

- виконання програм і здійснення заходів на забезпечення правого захисту сім’ї та молоді, та запобігання насильству в сім’ї;

- створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян        України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, педагогічних та інших працівників закладів;

- створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей та можливостей;

 - забезпечення розвитку освітнього (інтелектуального), творчого(мистецького),  наукового та науково-технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей громади;

- здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, виконанням закладами освіти державних вимог щодо визначення структури, змісту, рівня і обсягу загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти, незалежно від форм власності;

- здійснення керівництва та управління закладами освіти, культури та спорту, що є комунальною власністю і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні, організація їх матеріально-фінансового забезпечення, організація кадрового і науково - методичного забезпечення  культурно-освітнього процесів;

- забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально-методичного забезпечення із зазначених питань;

- організація та проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя;

- сприяння розвитку видів спорту визнаних в Україні;

- сприяння громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, молодіжним, дитячим та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань  сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту;

-  сприяння загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору,  захисту та просуванню високоякісного різноманітного національного культурного продукту;

- реалізація заходів, що сприяють викоріненню передумов торгівлі людьми, зокрема щодо попередження насильства в сім’ї та дискримінації за ознакою статі;

- здійснення заходів, спрямованих на формування гендерної культури населення, проведення відповідної інформаційно – пропагандистської діяльності;

- організація проведення інформаційних компаній, у тому числі з використанням засобів масової інформації; вжиття заходів для підвищення рівня обізнаності серед батьків та осіб, які їх замінюють щодо протидії  торгівлі людьми;

- забезпечення в межах повноважень здійснення заходів щодо соціального захисту багатодітних сімей;

- організація роботи з багатодітними сім’ями : оформлення та видача посвідчень батьків та дітей з багатодітних сімей, продовження терміну дії посвідчень, формування списків багатодітних сімей.

 

Функції відділу:

- здійснює управління  та керівництво закладами освіти та культури, сім’ї, молоді та спорту, що є комунальною власністю;

- створює умови для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти;

-  аналізує стан освіти в громаді, прогнозує розвиток загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, удосконалення мережі відповідних закладів освіти незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян; розробляє та організовує виконання Програми розвитку освіти в Миколаївській міській  ТГ;

- забезпечує організацію навчально-методичного забезпечення  закладів освіти та культури, вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників та працівників культури, їх перепідготовку у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством культури України;

-  здійснює координацію дій педагогічних колективів та колективів навчальних закладів та установ культури та спорту, громадськості з питань навчання і виховання дітей;

-  прогнозує потребу громади у фахівцях для системи освіти та культури, формує замовлення на їх підготовку, координує укладення договорів на підготовку кадрів;

- контролює закріплення територій обслуговування за  закладами дошкільної та загальної середньої освіти  територій обслуговування та організацію обліку дітей Миколаївської міської ТГ й обліку руху учнів в  закладах освіти;

-  здійснює комплектування закладів освіти та культури  кадрами, в тому числі  керівними кадрами на конкурсній основі;

- організовує харчування дітей у закладах освіти  за рахунок коштів  місцевого бюджету  Миколаївської міської ради та залучених коштів;

- сприяє розвитку самоврядування у закладах загальної, дошкільної та позашкільної освіти;

- проводить атестацію закладів культури, розташованих на території громади, відповідно до законодавчо-нормативних вимог, оприлюднює результати атестації;

-  контролює дотримання законодавства в галузі освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, Державного стандарту початкової освіти, базової і профільної загальної середньої освіти та вимог Базового компонента дошкільної освіти відповідними навчальними закладами усіх типів і форм власності, розташованими на території Миколаївської міської ТГ;

-  вивчає потребу щодо створення додаткових можливостей для повноцінного і здорового розвитку та творчої самореалізації дітей, забезпечує постійне оновлення мережі гуртків та закладів позашкільної освіти, спортивних секцій, координує роботу  закладів освіти та культури, сім’ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням, оздоровленням дітей, організацією їх дозвілля;

-  координує роботу, пов’язану із здійсненням у закладах освіти професійної орієнтації учнів та їх підготовки до дорослого життя;

- сприяє органам опіки і піклування у виявленні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; вживає заходів щодо захисту особистих і майнових прав даної категорії дітей;

-  формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту, забезпечує ними заклади освіти та культури;

- сприяє матеріально-технічному забезпеченню закладів освіти; введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, спортивним інвентарем;

- організовує роботу щодо забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав педагогічних працівників та інших працівників, що беруть участь у освітньому процесі, учнів (вихованців) закладів освіти;

-  розглядає питання та вносить пропозиції щодо відзначення працівників освіти громади державними нагородами, присвоєння їм почесних звань, запроваджує інші норми морального стимулювання праці педагогічних та інших працівників освіти;

- забезпечує розвиток закладів освіти та культури, сім’ї, молоді та спорту на території Миколаївської міської ТГ, вносить пропозиції щодо їх створення, реорганізації та ліквідації;

- надає та реалізує пропозиції по залученню додаткових ресурсів шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів;

- погоджує проекти будівництва закладів загальної середньої та позашкільної освіти, сприяє їх раціональному розміщенню;

-  у разі ліквідації у встановленому законодавством порядку підпорядкованого закладу освіти вживає заходів щодо влаштування учнів (вихованців) до інших закладів освіти;

-  створює умови для індивідуального, інклюзивного,  дистанційного навчання та навчання екстерном;

- здійснює контроль за порядком видачі випускникам документів про освіту державного зразка;

-  погоджує штатні розписи підпорядкованих закладів загальної середньої освіти, затверджує штатні розписи підпорядкованих закладів дошкільної та позашкільної освіти та закладів культури в межах  затверджених  Миколаївською міською радою  асигнувань  на утримання закладів освіти та культури;

- спільно з органами охорони здоров'я здійснює контроль за охороною здоров'я дітей, створює безпечні умови навчання і праці учасників освітнього процесу, організовує роботу щодо щорічних безоплатних медичних оглядів учнів (вихованців), працівників культури, педагогічних працівників у  закладах дошкільної,  загальної середньої та позашкільної освіти  незалежно від типів і форм власності;

- готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання Миколаївському міському голові;

- забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції у  закладах загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, закладах культури, сім’ї, молоді  та спорту Миколаївської міської ТГ;

- розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

- опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних рад;

-  забезпечує право на доступ до публічної інформації, розпорядником якої є відділ;

- забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

-  організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів відділу;

- забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

-  бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

-  забезпечує захист персональних даних учасників освітнього процесу;

- забезпечує здійснення міжнародного співробітництва;

- сприяє громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань освіти, культури, фізичної культури, сім’ї, молоді  та спорту;

- забезпечує в освітніх та культурно-освітніх закладах організацію роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи;

- готує та вносить пропозиції до проектів галузевих програм щодо поліпшення становища  освіти, культури, відпочинку, оздоровлення та дозвілля дітей , розвитку фізичної культури та спорту, забезпечує її виконання та координацію;

- готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і вносить їх в установленому порядку на розгляд Миколаївської міської ради;

-  удосконалює в межах своїх повноважень систему пошуку і відбору талановитих та обдарованих дітей, сприяє їх підтримці;

- організовує та бере участь у проведенні олімпіад, спартакіад, конкурсів, турнірів, виставок, фестивалів творчості, конференцій, форумів, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього рівня дітей;

-  сприяє працевлаштуванню та зайнятості працівників культури, розвитку культурної діяльності;

-  забезпечує в межах своїх повноважень розроблення і здійснення заходів, спрямованих на розв’язання проблем  освіти та культури, сім’ї, молоді та спорту;

- вживає в межах своїх повноважень заходів до утвердження здорового способу життя у дитячому та культурному середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед дітей;

-  затверджує положення про змагання та проводить спортивні змагання і навчально-тренувальні збори в громаді у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту;

- сприяє збереженню і розвитку мережі фізкультурно-спортивних закладів, вживає заходів до їх кадрового комплектування та зміцнення матеріально-технічної бази;

- порушує в установленому порядку клопотання про відзначення спортсменів, тренерів і працівників сфери фізичної культури та спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань;

-  забезпечує у межах своїх повноважень організацію і сприяє активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у освітній, виробничій і соціально-побутовій сфері, розвитку самодіяльного масового спорту, спорту ветеранів;

- здійснює контроль за дотриманням організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості законодавства з питань культури, фізичної культури та спорту, стандартів спортивної класифікації;

-  вивчає потребу у фахівцях для організації роботи з питань фізичної культури та спорту, організовує підвищення їх кваліфікації;

-  сприяє залученню коштів підприємств, установ та організацій для соціальної підтримки культури, розвитку фізичної культури та спорту;

-  здійснює контроль за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних об’єктів, що належать до сфери управління органів виконавчої влади об’єднаної територіальної громади, зокрема створенням необхідних умов для вільного доступу до них інвалідів, за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів;

- проводить серед населення інформаційну, роз’яснювальну та  пропагандистську роботу, зокрема через друковані, аудіовізуальні та електроні засоби масової інформації, з питань, що належать до його компетенції, проводить в установленому порядку рекламну та видавничу діяльність;

- сприяє здійсненню відповідно до законодавства координації та контролю за діяльністю бібліотек, клубних закладів;

- сприяє комплектуванню та оновленню фондів бібліотек, організації виставок, розповсюдженню кращих зразків національного кіномистецтва, відродженню та розвитку народних художніх промислів, збереженню культурної спадщини;

-  сприяє діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій, що функціонують у сфері культури та охорони культурної спадщини;

-  виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора