Миколаївська міська територіальна громада

Краматорський район Донецька область

Працівники відділу

 

Начальник відділу освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту

Миколаївської міської ради

Працівники відділу:

П.І.Б.

Посада

Сфера відповідальності, обов’язки

 

Спеціаліст

- Сприяє ефективному функціонуванню мережі  закладів загальної середньої та дошкільної освіти Миколаївської міської ради;

- організовує роботу в системі «Україна ІСУО» щодо поновлення інформації в інформаційній системі управління освітою  та підтримку  баз даних в актуальному стані;

- веде облік дітей  дошкільного, шкільного віку та учнів Миколаївської міської територіальної громади;

- координує роботу з дітьми пільгових категорій та дітьми з особливими потребами.

- здійснює облік і видачу документів за курс навчання в закладах загальної середньої освіти І-ІІІ та ІІ-ІІІ ст.;

- здійснює контроль за організацією і проведенням державної підсумкової атестації у  закладах загальної середньої освіти;

- здійснює контроль за організацією індивідуального навчання дітей з особливими потребами та дітей з інвалідністю, індивідуального навчання та навчання у формі екстернату;

- здійснює контроль за  станом працевлаштування випускників навчальних закладів Миколаївської міської ради;

-  веде облік військовозобов’язаних по закладах освіти Миколаївської міської ради.

 

Спеціаліст

- Організовує роботу предметних циклових комісій, несе персональну відповідальність за результати роботи;

 - звітує перед начальником відділу та Донецьким обласним  інститутом післядипломної освіти педагогічних працівників;

- надає методичну допомогу, організовує контроль та координацію заходів, пов’язаних з внутрішкільною методичною роботою у системі освіти громади;

- організовує методичне консультування та координацію діяльності закладів освіти;

 - організовує і проводить методичні заходи, спрямовані на підвищення професійної майстерності заступників директорів з навчально – виховної роботи;

- організовує проведення І та ІІ  етапу Всеукраїнського конкурсу „Учитель року”;

- надає методичну допомогу з впровадження нових педагогічних ідей, досягнень науки, передового педагогічного досвіду, сучасних освітніх технологій у закладах освіти;

-  організовує підготовку і проведення олімпіад з базових дисциплін;

- організовує роботу щодо проведення атестації педагогічних кадрів навчальних закладів;

 

- організовує роботу  з молодими спеціалістами, резервом керівних кадрів;

- організовує  і проводить методичні заходи, спрямовані на підвищення професійної майстерності директорів  та заступників директорів з навчально-виховної роботи навчальних закладів;

-  готує проєкти наказів та розпоряджень відповідно до своїх повноважень.

 

Спеціаліст

 

- Координує роботу  у сфері   сім’ї, молоді, запобігання та протидії домашньому насильству і насильству  за ознакою статі, гендерної рівності, надання допомоги постраждалим від торгівлі людьми;

-  веде роботу з багатодітними сім’ями: оформлення  та видача посвідчень батьків та дітей з багатодітних сімей, продовження терміну дії посвідчень, формування списків багатодітних сімей;

- організовує співробітництво з іншими установами для спільної діяльності питань розвитку дітей, ciм'i, молоді, про запобігання та протидію домашньому насильству;

- приймає участь у підготовці заходів i пропозицій щодо організації виконання державних програм: підтримки сім’ї, протидії торгівлі людьми, з утвердження гендерної рівності в українському суспільстві, запобігання поширення ВIЛ-iнфекцii/СНІДУ, «Молодь України»;

-  веде облік роботи, що проводиться у сфері фізичної культури і спорту, реєструє спортивні рекорди і досягнення у місті;

-  здійснює контроль за технічним станом та ефективністю використання фізкультурно – оздоровчих об’єктів, що належать до сфери відділу освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Миколаївської міської ради, контролює дотримання на них правил безпеки під час проведення тренувань і спортивних заходів;

- готує проекти наказів на проведення спортивно – масових заходів у Миколаївській міській територіальній громаді , а також щодо участі спортсменів громади у змаганнях районного, обласного і вищого рівня.

 

Інспектор

- Веде облік особового складу відділу, його підрозділів;
- оформлює прийом, переведення і звільнення працівників відповідно до законодавства про працю;
- формує і веде особові справи працівників, вносить зміни,  пов’язані з трудовою діяльністю веде архів особових справ;
- складає встановлену звітність про роботу з кадрами;
- готує необхідні матеріали для атестаційної, кваліфікаційної і тарифікаційної комісій, проекти документів, що стосуються винагород і заохочень працівників;
- заповнює, веде облік  трудових книжок, визначає трудовий стаж працівників;
- веде облік надання відпусток працівникам, здійснює контроль за складанням і додержанням графіків чергових відпусток;
- веде документообіг у відділі.

 

Інженер-
технолог

- Організовує технологічний процес харчування в закладах дошкільної та зальної середньої освіти;

- складає  перспективне меню,  меню щадного харчування, асортимент шкільних буфетів;

- контролює виконання норм харчування;

- бере участь в укладанні договорів з торгівельними організаціями і виробниками  продуктів харчування;

 - контролює своєчасність постачання продуктів харчування та їх якість;

- організовує розробку та затвердження нових рецептур, технологій приготування страв та виробів, норм відходів та витрат у процесі кулінарної обробки нових видів сировини;

-контролює додержання технології приготування страв, калькуляції цін, дотримання санітарно-гігієнічних вимог та правил безпеки харчування;

- приймає  участь в контрольних інвентаризаціях продуктів харчування закладів освіти;

- контролює своєчасність проходження медичних оглядів  працівниками харчоблоків.

 

Головний бухгалтер

- Здійснює керівництво діяльністю бухгалтерської служби, забезпечує раціональний та ефективний розподіл посадових обов'язків між її працівниками;

- погоджує проекти договорів (контрактів), у тому числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечуючи дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна;

- бере участь в організації та проведенні перевірки стану первинного обліку та звітності у бюджетних установах, які підпорядковані відділу.

Здійснює контроль за:

- відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться установою;

- складанням звітності;

- цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна;

- дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна бюджетних установ;

- правильністю проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів, у тому числі договорів оренди;

- відповідністю взятих бюджетних зобов'язань відповідним бюджетним асигнуванням, бюджетним програмам та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов'язанням та бюджетним асигнуванням;

- станом погашення та списання відповідно до законодавства дебіторської заборгованості установи;

- додержанням вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти;

- оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

- розробленням та здійсненням заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників бухгалтерії;

- усуненням порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

 

Провідний економіст

- Виконує   роботу  щодо  здійснення економічної діяльності  закладів та установ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту  спрямованої на  підвищення ефективності  використання бюджетних коштів;

- розраховує фонди оплати  праці, чисельності працівників;

- приймає участь у складанні  штатних розписів, тарифікаційних списків закладів та установ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту  згідно із затвердженою структурою, схемами посадових окладів,  чинними нормативами;

- здійснює контроль за додержанням штатної дисципліни, витрачанням фонду оплати праці, за правильністю встановлення найменувань професій, застосуванням тарифних ставок і розцінок, посадових окладів, доплат, надбавок і коефіцієнтів до заробітної плати,  а також за додержанням режимів праці та відпочинку, норм трудового законодавства;

- веде облік показників з праці і заробітної плати, аналізує їх, складає звітність у визначені строки і за встановленими формами;

- веде статистичний облік показників з праці і заробітної плати, аналізує їх, складає встановлену звітність;

- бере участь у формуванні бюджету закладів та установ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту на майбутні роки;

- готує вихідні дані для  складання проектів   бюджетних запитів  закладів та установ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, розрахунки  з  матеріальних,   трудових   і   фінансових   витрат та обґрунтування до них , з  метою   забезпечення їх функціонування  у майбутніх періодах;

- бере участь у підготовці  відповідних розділів «Програми економічного та  соціального розвитку Миколаївської міської територіальної громади»;

- аналізує виконання кошторисів, оперативну і бухгалтерську звітність з фінансової діяльності для використання показників у плануванні видатків, готує дані для складання  оперативних зведених звітів;

- надає методичну допомогу працівникам закладів та установ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту з питань фінансово-економічного обліку, контролю, звітності й економічного аналізу.

 

Економіст

- Розраховує фонди заробітної плати і чисельності працівників;

- складає штатні розписи згідно із затвердженою структурою відділу,  тарифікаційні списки на працівників закладів, що обслуговуються централізованою бухгалтерією;

- здійснює контроль за додержанням штатної дисципліни, витрачанням фонду заробітної плати, за правильністю встановлення найменувань професій, застосування тарифних ставок і розцінок;

- веде облік показників з праці і заробітної плати, облік виконання кошторисів закладів  за кодами економічної класифікації видатків, аналізує їх і складає звітність у зазначені строки і за встановленими формами;

- бере участь у підготовці програми економічного – соціального розвитку у галузі «Освіта», «Культура»,  формуванні бюджету на майбутні роки;

- готує дані для складання  оперативних зведених звітів;

- бере участь у розробленні нормативної та методичної документації, яка регламентує фінансову діяльність закладів.      

 

Бухгалтер

- Здійснює прийом первинних документів, аналіз і контроль за придбанням та використанням матеріальних цінностей по закладах підпорядкованих відділу, що обслуговуються централізованою бухгалтерією і готує їх до лічильної обробки , а також для складання встановленої бухгалтерської звітності;

- стежить за збереженням матеріальних цінностей та відповідних бухгалтерських документів матеріально-відповідальними особами та оформленням їх відповідно до встановленого порядку;

- приймає від матеріально-відповідальних працівників закладів, що обслуговуються централізованою бухгалтерією, звіти про рух матеріальних цінностей;

- перевіряє оформлення кожного документа , точність і достовірність всіх показників в документах і звітах; правильність арифметичного підрахунку показників в кожному документі; наявність прикладених до звіту прибуткових і витратних документів, порівнюючи з другими звітами; залишки матеріальних цінностей на початок і кінець звітного періоду;

- організовує правильне обрахування товарно-матеріальних цінностей і контролює штамповку одержаного майна;

- організовує проведення інвентаризації і обробляє результати, бере участь у комісії по списанню матеріальних цінностей;

- інформує головного бухгалтера про переміщення і наявність матеріальних цінностей;

- щомісяця проводити перевірку бухгалтерських даних з залишками у матеріально- відповідальних осіб;

- здійснює складання бухгалтерських проводок та їх рознесення до меморіальних ордерів;

- готує дані для складання балансу й оперативних зведених звітів про надходження і витрати матеріальних цінностей, дебіторської та кредиторської заборгованості з постачальниками;

- бере участь у розробці і впровадженні раціональної планової й облікової документації, прогресивних форм і методів ведення бухгалтерського обліку на основі застосування сучасних засобів обчислювальної техніки та інформаційних технологій;

- надає методичну допомогу працівникам закладів з питань бухгалтерського обліку, контролю та звітності.

 

Бухгалтер

- Здійснює прийом, аналіз i контроль первинних документів по закладах, що обслуговуються централізованою бухгалтерією i готує до реєстрацію юридичних та фінансових зобов'язань в установі державної казначейської служби;

- готує платіжні документи щодо видатків по всім закладам, оформлює їх відповідно до встановленого порядку;

-  веде облік всіх відкритих рахунків у органах державної казначейської служби.;

 - веде картки обліку отриманих асигнувань (по загальному і спеціальному фондам), картки обліку касових видатків (по загальному і спеціальному фондам), картки обліку фактичних видатків (по загальному і спеціальному фондам);

- інформує головного бухгалтера про рух грошових коштів;

- щомісяця здійснювати звіряння залишків коштів за кодами економічної класифікації видатків, згідно до затверджених кошторисів;

- здійснює складання бухгалтерських проводок та їх рознесення в меморіальні ордери;

- готує дані для складання балансу й оперативних зведених звітів щодо руху грошових коштів за відповідний період, дебіторської та кредиторської заборгованості з постачальниками;

- бере участь у розробці і впровадженні раціональної планової й облікової документації, прогресивних форм і методів ведення бухгалтерського обліку на основі застосування сучасних засобів обчислювальної техніки та інформаційних технологій.

 

Бухгалтер

 Здійснює прийом, аналіз і контроль табелів обліку робочого часу і готує їх до лічильної обробки;

- приймає і контролює правильність оформлення листків про тимчасову непрацездатність, довідок з догляду за хворими та інших документів, що підтверджують право на відсутність працівника на роботі, готує їх до лічильної обробки, а також для складання встановленої бухгалтерської звітності;

-здійснює нарахування заробітної плати, листків непрацездатності, відпусток усіх видів, заохочувальних виплат, нарахувань на заробітну плату працівникам закладів загальної середньої освіти, КЗПО «Мистецька школа», ІРЦ, здійснює контроль за витрачанням фонду оплати праці;

- здійснює складання бухгалтерських проводок (меморіальний ордер Ns5) та їх рознесення;

- здійснює нарахування та перерахування страхових внесків у державні позабюджетні соціальні фонди, заробітних плат робітників і службовців, інших виплат та платежів, а також відрахування коштів на матеріальне стимулювання працівників закладів;

- готує і здає звітність по ЕСВ, іншим податкам і зборам у встановлені терміни, стежить за збереженням бухгалтерських документів, оформлює їх відповідно до встановленого порядку;

- здійснює на підставі зведених списків виплату заробітної плати працівникам закладів;

- здійснює контроль за дотриманням касової дисципліни, розрахунками з підзвітними особами;

- готує дані для складання балансу й оперативних зведених звітів стосовно заробітної плати, надає довідки про заробітну плату працівникам закладів за їх вимогою;

- бере участь у розробці і впровадженні раціональної планової й облікової документації, прогресивних форм і методів ведення бухгалтерського обліку на основі застосування сучасних засобів обчислювальної техніки та інформаційних технологій.

 

Бухгалтер

- Здійснює прийом, аналіз і контроль табелів обліку робочого часу і готує їх до лічильної обробки;

- приймає і контролює правильність оформлення листків про тимчасову непрацездатність, довідок з догляду за хворими та інших документів, що підтверджують право на відсутність працівника на роботі, готує їх до лічильної обробки, а також для складання встановленої бухгалтерської звітності;

-здійснює нарахування заробітної плати, листків непрацездатності, відпусток усіх видів, заохочувальних виплат, нарахувань на заробітну плату працівникам відділу, дошкільних закладів, бібліотек та клубів, здійснює контроль за витрачанням фонду оплати праці;

- здійснює складання бухгалтерських проводок (меморіальний ордер Ns5) та їх рознесення;

- здійснює нарахування та перерахування страхових внесків у державні позабюджетні соціальні фонди, заробітних плат робітників і службовців, інших виплат та платежів, а також відрахування коштів на матеріальне стимулювання працівників закладів;

- готує і здає звітність по ЕСВ, іншим податкам і зборам у встановлені терміни, стежить за збереженням бухгалтерських документів, оформлює їх відповідно до встановленого порядку;

- здійснює на підставі зведених списків виплату заробітної плати працівникам закладів;

- здійснює контроль за дотриманням касової дисципліни, розрахунками з підзвітними особами;

- готує дані для складання балансу й оперативних зведених звітів стосовно заробітної плати, надає довідки про заробітну плату працівникам закладів за їх вимогою;

- бере участь у розробці і впровадженні раціональної планової й облікової документації, прогресивних форм і методів ведення бухгалтерського обліку на основі застосування сучасних засобів обчислювальної техніки та інформаційних технологій.

 

Бухгалтер

- Здійснює прийом, аналіз і контроль накладних, щодекадних звітів з руху продуктів харчування , табелів обліку відвідування в закладах дошкільної   освіти , КЗПО «Мистецька школа», закладах культури,  розташованих на території Миколаївської ОТГ, і готує їх до лічильної обробки, а також для складання встановленої бухгалтерської звітності з дотриманням єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та з урахуванням особливостей діяльності підприємства, запроваджених технологій обробки даних, вимог щодо забезпечення захисту інформації, у т. ч. персональних даних інших осіб;

- розраховує меню-вимогу на видачу продуктів харчування;

- здійснює нарахування та перерахування батьківської плати за вище перерахованими закладами;

- готує періодичну звітність у встановлені терміни, стежить за збереженням бухгалтерських документів, оформлює їх відповідно до встановленого порядку;

- регулярно проводить акти звіряння залишків продуктів харчування з дошкільним закладом та загальноосвітніми школами;

- здійснює складання бухгалтерських проводок та їх рознесення в меморіальні ордери;

- готує дані для складання балансу й оперативних зведених звітів про надходження і витрати продуктів харчування, дебіторської та кредиторської заборгованості із батьківської плати;

- бере участь у розробці і впровадженні раціональної планової й облікової документації, прогресивних форм і методів ведення бухгалтерського обліку на основі застосування сучасних засобів обчислювальної техніки та інформаційних технологій;

- надає методичну допомогу працівникам закладів з питань бухгалтерського обліку, контролю, звітності й економічного аналізу.

 

Бухгалтер

- здійснює своєчасне оформлення  і подачу на державну реєстрацію господарських договорів та змін до договорів;

- здійснює публічні закупівлі;

- здійснює  контроль за дотриманням договірної дисципліни (зокрема за додержанням встановлених строків постачання продукції) та усуненням виявлених недоліків;

- бере участь у підготовці та укладанні галузевих угод.

 

 

 

13 Травня, 2021 р., 11:41
ПРАЦІВНИКИ ВІДДІЛУ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, СІМ’Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ П.І.Б.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора